Du är här

Kvalitet

Kvalitet handlar om och att efterleva det vi säger att vi gör. Vi har utvecklat en daglig uppföljning av vårt arbete genom praktisk handledning i specifik personcentrerad omvårdnad och bemötande med våra boende, anhöriga och kollegor.

Ledningssystem

Backebo har ett ledningssystem för kvalitet enligt (SOSFS 2011:9) . Här beskrivs processer, aktiviteter och rutiner som ska både styra och stötta verksamheterna för att säkerställa att verksamheten drivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för området. Här finns även policys och anvisningar som berör verksamheten. 

Genomförandeplanen

För den boende är det ett av de viktigaste dokumenten att upprätta och ha som utgångspunkt för samarbetet med boenden. Utifrån överenskommelsen i genomförandeplanen skapar den boende och personalen scheman och rutiner utifrån de livsområden som hen önskar och har behov av att få stöd med. Uppföljning av genomförandeplanen görs var sjätte månad eller vid behov och förändringar. Utifrån genomförandeplanen förs social journal. I social journal ska man kunna följa insatserna i genomförandeplanen samt följa upp målen.

Att arbeta förebyggande

Verksamheten arbetar med riskanalyser årligen samt vid behov och vid förändringar i brukarens liv eller i verksamheten. Syftet är att förutse och därmed förebygga tänkbara negativa händelser, bemötanden, problem och situationer som kan missgynna brukaren/ungdomen. Vid förutsedda risker skrivs handlingsplaner med syfte att minimera eventuella negativa händelser och konsekvenser.

Förbättringsarbetet

Det systematiska förbättringsarbetet inom backebo är organiserat så att det ska bli en naturlig del av arbetet. När personal misstänker, gör, upptäcker eller blir varse avvikelser, missförhållanden och får in klagomål i arbetet med den enskilde eller i verksamheten skriver man en rapport kring händelsen i vårt avvikelsehanteringssystem som sedan omhändertas utifrån beslutad process.

Internrevision/Egenkontroll

Varje år görs en internrevision i bolaget. Internrevisionen planeras och genomförs av en grupp kvalitetsansvariga inom Team Olivia.

Ytterligare områden inom kvalitet utgörs av årlig brukarundersökning och uppföljning av den. Samverkan med företrädare, anhöriga, närstående, uppdragsgivare och andra utförare av olika insatser samt hälso-och sjukvårdskontakter.

Säkerställa kvaliteten i vardagen 

Kvaliteten på bemötande följs upp direkt i samband med utförandet men också vid personalmöten och ledningsmöten. Det är en stående punkt på agendan och har alltid hög prioritet. Vår personal ska ha återkommande utbildning kring förhållningssättet i personcentrerad omvårdnad.

För att säkra kvaliteten i vårt dagliga arbete utgår vi från följande riktlinjer och metoder:

  • Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar
  • Medicinska riktlinjer som hjälp vid medicinering, dvs. att i möjligaste mån minska eller få bort beroendet av tunga mediciner
  • Forskningen inom demenssjukdomar/besvärliga beteendeproblematik för att snabbt kunna få till oss ny kunskap som är bra för våra boenden
  • Kontakt med anhöriga och deras synpunkter på vårt arbete
  • Daglig uppföljning av vården
  • Kontinuerlig handledning beroende på målgrupp